Algemene voorwaarden 

 • Behandelingen
 • Groepslessen 
 • Webshop

 

Behandelingen 

1. Vertrouwelijkheid en privacy

 • Alle informatie die tijdens sessies wordt besproken, wordt vertrouwelijk behandeld, tenzij anders overeengekomen of vereist door de wet.
 • Uitzonderingen op vertrouwelijkheid, zoals bedreiging voor eigen leven of anderen, misbruik van minderjarigen of oudere volwassenen, kunnen worden besproken tijdens de eerste sessie.
 • Persoonsgegevens zoals naam, contactgegevens en gezondheidsinformatie worden verzameld en gebruikt voor het doel van het bieden van therapie en het bijhouden van dossiers, facturering en administratie Deze gegevens worden alleen verwerkt zoals toegestaan door de AVG-wetgeving.
 • Door deel te nemen aan therapie, stemt de cliënt of diens wettelijke vertegenwoordiger in met het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens zoals beschreven in deze voorwaarden en in overeenstemming met de AVG-wetgeving.
 • Persoonsgegevens worden alleen gedeeld met derden wanneer dit nodig is voor het verlenen van de therapiediensten, zoals met andere zorgverleners of verzekeraars, en alleen met toestemming van de cliënt of wettelijke vertegenwoordiger, in overeenstemming met de AVG-wetgeving
 • Persoonsgegevens worden alleen bewaard zo lang als nodig is voor het doel waarvoor ze zijn verzameld, en in overeenstemming met wettelijke bewaartermijnen zoals vereist door de AVG-wetgeving
 • Cliënten of hun wettelijke vertegenwoordigers hebben het recht om hun persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, te beperken of te verwijderen indien nodig, en hebben het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van hun gegevens in overeenstemming met de AVG-wetgeving.
 • In geval van een datalek dat de privacy van persoonsgegevens in gevaar brengt, zal de therapeut dit onmiddellijk melden aan de relevante autoriteiten en de betrokkenen op de hoogte stellen zoals vereist door de AVG-wetgeving.
 • De therapeut is verantwoordelijk voor de naleving van de AVG met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens tijdens therapie, en zal handelen in overeenstemming met de AVG-wetgeving.
 • Voor vragen, verzoeken of bezorgdheid met betrekking tot gegevensbescherming, kunnen cliënten contact opnemen met de therapeut via de verstrekte contactgegevens, in overeenstemming met de AVG-wetgeving.

 

2. Afspraken en annuleringen

 • Afspraken dienen van tevoren te worden gemaakt en bevestigd.
 • Annuleringen dienen minimaal 12 uur van tevoren te worden doorgegeven, er zal anders 50% van het volledige originele tarief voor de sessie in rekening worden gebracht.

 

3. Betaling en tarieven

 • De tarieven voor sessies worden van tevoren vastgesteld en kunnen variëren op basis van duur en type sessie.
 • Betaling dient plaats te vinden op het moment van de sessie, tenzij anders overeengekomen.
 • Betaling van het lesgeld dient dezelfde dag van de lessen te worden voldaan, tenzij anders overeengekomen.

 

4. Samenwerking en doelen

 • De therapeut en cliënt werken samen om haalbare doelen te stellen voor therapie.
 • Er wordt verwacht dat de cliënt actief deelneemt aan het therapieproces en eventuele huiswerkopdrachten uitvoert.

 

5. Grenzen en ethiek

 • De therapeut zal professionele grenzen handhaven
 • Eventuele zorgen over ethiek of grensoverschrijdend gedrag kunnen worden besproken volgens de geldende ethische richtlijnen.

 

6. Noodgevallen en crisisinterventie

 • In geval van nood of crisis buiten de sessies om, wordt de cliënt aangemoedigd contact op te nemen met de juiste hulpdiensten of crisisdiensten
 • De therapeut zal instructies verstrekken voor noodgevallen en kan indien nodig doorverwijzen naar gespecialiseerde diensten.

 

7. Eigen verantwoordelijkheid

 • De cliënt begrijpt dat hij/zij zelf verantwoordelijk is voor zijn/haar eigen gezondheid en welzijn, en dat therapie een aanvulling is op, maar geen vervanging van, medische behandeling.

 

8. Garantie behandeling en klachten na de behandeling

 • Hoewel therapie positieve effecten kan hebben, kan de therapeut geen specifieke resultaten garanderen en zal hij/zij eerlijk zijn over de verwachtingen en mogelijke uitkomsten.

 

9. Aansprakelijkheid

 • De therapeut kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, letsel of verlies als gevolg van de therapie, tenzij veroorzaakt door opzettelijke nalatigheid.

 

10. Toestemming klant

 • Voordat de therapie begint, zal de therapeut het proces, de technieken en mogelijke risico's uitleggen aan de cliënt, en zal de cliënt toestemming geven voor de therapie.

 

11. Beëindiging van therapie

 • Therapie kan worden beëindigd door de cliënt of de therapeut wanneer dat passend wordt geacht. Een passende afsluiting van de therapie zal worden besproken en gepland.

 

12. Behandeling van kinderen/ Ouderlijke toestemming

 • Als een ouder de voogdij heeft, heeft die ouder alleen de bevoegdheid om toestemming te geven.
 • Informatie die tijdens de therapie wordt gedeeld door het kind, wordt vertrouwelijk behandeld. Echter, indien nodig voor de behandeling, kan de therapeut informatie delen met beide ouders.
 • De therapeut kan ouderlijke betrokkenheid aanmoedigen en ouders voorzien van informatie en middelen om het welzijn van het kind thuis te ondersteunen.
 • De therapeut zal altijd handelen in het belang van het welzijn en de veiligheid van het kind, en zal gepaste maatregelen nemen in geval van vermoedens van misbruik, verwaarlozing of andere noodsituaties.

 

Groepslessen

1. Inschrijving en betaling:

 • Inschrijving voor de groepsles vereist voorafgaande registratie.
 • Betaling van het lesgeld dient dezelfde dag te worden voldaan, tenzij anders overeengekomen.
 • Abonnementen dienen maandelijks te worden betaald dit kan op locatie of overboeking. Bij overboeking dient het maandbedrag voor het deel nemen van de lessen te zijn voldaan, tenzij anders overeengekomen

 

2.Annulering:

 • Annulering van deelname aan een groepsles dient tijdig te gebeuren, U dient zelf de lessen in te halen op een ander tijdstip. De lessen worden niet terugbetaald.
 • Lesrooster en wijzigingen:
 • Het lesrooster wordt van tevoren vastgesteld en kan periodiek worden bijgewerkt.
 • Praktijk uit je hoofd in je lichaam behoudt zich het recht voor om lessen te annuleren, te verplaatsen of te wijzigen indien nodig. Deelnemers worden hiervan tijdig op de hoogte gesteld en kunnen altijd de lessen inhalen op een ander tijdstip.

 

Veiligheid en gedrag:

 • Deelnemers dienen zich te houden aan de instructies en veiligheidsvoorschriften die door de instructeur worden gegeven.
 • Respectvol gedrag naar mededeelnemers en instructeurs is verplicht. Pesten, discriminatie of ander ongepast gedrag wordt niet getolereerd.

 

Aansprakelijkheid en risico's:

 • Deelnemers zijn verantwoordelijk voor hun eigen gezondheid en veiligheid tijdens de lessen.
 • Praktijk uit je hoofd in je lichaam kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele blessures, schade aan eigendommen of andere ongelukken tijdens deelname aan de lessen.

 

Minimumleeftijd en toestemming:

 • Voor sommige groepslessen kan een minimumleeftijd van toepassing zijn. Deelnemers onder de 18 jaar dienen mogelijk toestemming te hebben van een ouder of voogd.

 

 Intellectueel eigendom:

 • Materialen, inhoud en technieken die tijdens de lessen worden verstrekt, zijn mogelijk beschermd door intellectuele eigendomsrechten. Het is niet toegestaan om deze materialen zonder toestemming te reproduceren of te verspreiden.
 • Foto’s maken kan alleen met toestemming van de aanwezige leden. 

 

 

webshop

Productinformatie:

 • De informatie over de etherische oliën op onze website wordt zorgvuldig samengesteld en we streven ernaar om accurate en actuele informatie te verstrekken over de herkomst, samenstelling, gebruik en mogelijke effecten van de oliën.

 

Gebruik van etherische oliën:

 • Etherische oliën zijn krachtige en geconcentreerde natuurlijke stoffen. Het is belangrijk om de aanbevolen doseringen en veiligheidsinstructies te volgen die bij elk product worden verstrekt. Het gebruik van etherische oliën is op eigen risico.

 

Bestellingen:

 • Door een bestelling te plaatsen, ga je akkoord met de verstrekte prijs en de voorwaarden van de bestelling. We behouden ons het recht voor om bestellingen te weigeren of te annuleren indien nodig.

 

Prijs en betaling:

 • De prijzen van de producten worden duidelijk vermeld op onze website en zijn exclusief verzendkosten en eventuele belastingen. Betaling dient volledig en tijdig te worden voldaan via de beschikbare betaalmethoden.

 

Verzending en levering:

 • We streven ernaar om bestellingen zo snel mogelijk te verwerken en te verzenden naar het door jou opgegeven adres. Leveringstermijnen zijn echter slechts schattingen en kunnen variëren.

 

Retourneren en ruilen:

 • Als je niet tevreden bent met een product, kun je dit binnen een bepaalde termijn retourneren of ruilen volgens ons retourbeleid. Let op eventuele voorwaarden en beperkingen die van toepassing zijn

 

Gebruik van persoonlijke informatie:

 • We verzamelen, verwerken en gebruiken persoonlijke informatie zoals beschreven in ons privacy beleid. We delen geen persoonlijke informatie met derden zonder jouw toestemming, tenzij vereist door de wet.

 

Aansprakelijkheid:

 • We zijn niet aansprakelijk voor enige directe, indirecte, incidentele, bijzondere of gevolgschade die voortvloeit uit het gebruik van onze producten, inclusief maar niet beperkt tot allergische reacties, huidirritatie of verkeerd gebruik van de oliën.

 

Wijzigingen en updates:

 • We behouden ons het recht voor om deze algemene voorwaarden op elk moment te wijzigen of bij te werken. Eventuele wijzigingen worden van kracht zodra ze op onze website zijn gepubliceerd.

 

Toepasselijk recht en geschillenbeslechting:

 • Op deze algemene voorwaarden is het recht van [land] van toepassing. Geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken van [plaats].